Bildspel

Vägskyltar som har både samiska och svenska namn synliggör den samisk kulturen i Sverige. Foto: Samiskt informationscentrum.

Svenska lagar om minoriteter och minoritetsspråk

Den första samiska språklagen trädde kraft den 1 april 2000. Under år 2009 har riksdagen beslutat om två nya lagar, som styrker och utökar rättigheten att lära sig och använda samiska i Sverige.
Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
Denna första samiska språklagen (1999:1175) trädde kraft den 1 april 2000. Den gav samer rätt att använda samiska i kontakt med myndigheter och domstolar. Den gav också samer rätt till barn- och äldreomsorg på det egna språket.

Dessa rättigheter var dock begränsade till ett s.k. förvaltningsområde som innefattar Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner. I praktiken betydde det att sydsamiska språket uteslöts eftersom inga sydsamiska kommuner finns med i förvaltningsområdet.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) gäller i Sverige från och med den 1 januari 2010. Regeringen överlämnade i mars 2009 propositionen 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna till riksdagen. Den 10 juni 2009 godkände riksdagen regeringens förslag till ny lag. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen från år 2000.

Införandet av denna lag innebär att också sydsamiskan omfattas av språklagen eftersom förvaltningsområdena för samiska utvidgas med 13 kommuner.

De 13 nya kommunerna är: Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. Därmed gäller lagen också för sydsamiskan. Kommuner som sedan tidigare ingår i förvaltningsområdet är Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna.

Berörda kommuner får statsbidrag för de merkostnader som de nya bestämmelserna medför. Även andra kommuner än de nu utvalda ska ha möjlighet att ansluta sig frivilligt till ett förvaltningsområde. Krokoms kommun har ansökt om att bli en förvaltningskommun för det samiska språket

Lagen stadgar att det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Lagen stadgar också att enskilda har rätt att använda finska och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket, och Diskrimineringsombudsmannen i ärenden i vilka den enskilde är part.

För att stärka det samiska språket utökas också tillgången på integrerad samisk undervisning från och med 2010 (integrerad samisk undervisning anordnas i kommunala grundskolor och innebär att elever kan få undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utöver modersmålsundervisning i samiska).

Språklag
Den 1 juli 2009 infördes också en ny språklag (SFS 2009:600) i Sverige. Regeringen lade fram propositionen Språk för alla - förslag till språklag den 12 mars 2009 och den 28 maj 2009 godkände riksdagen regeringens förslag om en språklag.

Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Språklagen slår fast att svenska är huvudspråket i det svenska samhället, men stadgar samtidigt att det allmänna har en skyldighet skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Samiska är ett av fem nationella minoritetsspråk i Sverige.  

Lagen säger också att alla som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket.

Sunna Kuoljok

Intressant

särskilda insatser till
språkrevitalisering
regeringen avsätter särskilda medel för revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken som riktar sig till enskilda.

2 språkcentrum
två samiska språkcentra etableras i det sydsamiska området, i Östersund respektive Tärnaby. Syftet är att stärka revitaliseringen av det samiska språket. Dessa språkcentra ska bedriva utåtriktad verksamhet i syfte att utveckla och stimulera till en ökad användning av det samiska språket.

samiska ortsnamn
ortnamn på minoritetsspråken är en värdefull del av kulturarvet som behöver värnas aktivt av samhällets företrädare. För att synliggöra detta kulturarv får Vägverket i uppdrag att öka sitt arbete med att skylta på minoritetsspråkiga ortnamn.

värna &
synliggöra
statliga och kommunala myndigheter bör värna ortnamn på minoritetsspråken och synliggöra minoritetsspråkens närvaro genom skyltar och annan utmärkning. Ortnamn på minoritetsspråk bör även användas som namn på postorter.

myndighetsansvar
Sametinget har myndighetsansvaret att följa upp politiken genom rådgivning, information och stöd. Sametinget ges också i uppdrag att fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet.

Reportage

Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...