Underlag för lektionsplanering – Det svenska Sametinget åk 7-9

Lärarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i samhällskunskap. Lektionen fokuserar på det svenska Sametinget, vad Sametinget gör och vilka som har rösträtt till Sametinget. Lektionen kan exempelvis utgöra en del i ett moment om nationella minoriteter i Sverige eller i ett moment om hur Sverige styrs.

rberedelser/förkunskaper:

Lärare:
Ett bra stöd för dig som lärare är att läsa in dig på vad Sametinget är för typ av myndighet/parlament.Lättillgänglig och relevant information om detta finns bland annat på Sametingets hemsida och samiskt informationscentrums hemsida:
https://www.sametinget.se/sametinget
https://www.sametinget.se/1043

En mer fördjupande diskussion om Sametinget, dess funktion och uppbyggnad går att finna i artikeln Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller, författad av statsvetarna Rebecca Lawrence och Ulf Mörkenstam.
http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/8411/7548

Elever:
Innan lektionen behöver eleverna ha fått en grundläggande genomgång av vad demokrati är och hur Sveriges politiska system är uppbyggt.

Koppling till centralt innehåll
 

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:
Rättigheter och rättsskipning (SH) ”De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.” Vad är Sametinget för någonting och varför har Sveriges samer ett eget parlament?

Rättigheter och rättsskipning (SH)

”Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.”

Vilken form av politiskt inflytande medför det att inneha rösträtt i s

Sametingsvalen och vilka kriterier finns uppsatta för att få rösta i sametingsval? Vilka etiska och demokratiska dilemman medför detta?
Beslutsfattande och politiska idéer (SH) ”Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.” Vilken typ av makt har Sametinget och på vilket sätt ger SametingetSveriges samer möjlighet att påverka samhällsutvecklingen?

Koppling till kunskapskrav
 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt (…)

Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt (…)

Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt (…)

Förslag på undervisningsupplägg

Start, hur börjar lektionen?

Lektionen inleds med en kort introduktion avSametinget samt hur Sametinget kan placeras in i det svenska politiska systemet.

En viktig del i introduktionen är att lyfta fram FN:s Deklaration om urfolks rättigheter (2007). Deklarationen behandlar bland annat urfolks rätt till självbestämmande och har undertecknats av de flesta av FN:s  medlemsländer (även Sverige).

Lyft också fram att Sametinget både är en statlig myndighet och ett folkvalt organ (detta kommer ni att återkomma till senare under lektionen).

Den elevaktiva delen som därefter följer syftar till följande:
Att eleverna ska få kunskaper om Sametinget, varför det finns, vilka som får rösta samt vilket reellt inflytande Sametinget har att påverka livssituationen för samerna i Sverige.

Elev- och läraraktiviteter

Läraren kan välja att, som ett första steg, ge eleverna i uppgift att finna och sammanställa information från myndighetssidor omSametinget och val till Sametinget. Läraren kan också välja att istället ge denna information till eleverna och fokusera helt på de diskussionsfrågor som finns formulerade i del 2.

Del 1: Söka och sammanställa information (enskilt eller i grupp)

  • Varför skapades Sametinget?
  • Vilka typer av frågor arbetar Sametinget med?
  • Hur många hade rösträtt i senaste sametingsvalet?
  • I vilka 3 län bodde de flest människor med rösträtt i det senaste sametingsvalet?
  • Vilka kriterier finns för att få rösta i val till Sametinget?

Del 2: Diskussionsfrågor (i grupp)

  • Vem är det som beslutar om vilken typ av frågor Sametinget får arbeta med?  Varför är det så?
  • Vad är det som avgör vilka som får rösta i val till Sametinget? Vilka demokratiska utmaningar kan du se med rösträttskriterierna utformning?
Avslut

Genomgång i helklass av gruppernas svar på frågorna i del 2.

Avsluta lektionen med att i helklass diskutera följande frågor:

Hur skiljer sig Sametingets makt från den makt Sveriges riksdag har? Uppfyller Sametingets utformning FN:s uppmaning om att urfolk ska ha ökade möjligheter till självbestämmande?
Material

Information om Sametinget, dess tillkomst och uppdrag finns på Sametingets hemsida (sametinget.se) under rubrikerna

Vad är Sametinget(https://www.sametinget.se/bakgrund);

Varför finns sametinget(https://www.sametinget.se/1042); Organisation

(https://www.sametinget.se/1043)

Information finns också på samiskt informationscentrums hemsida (samer.se) under rubriken Sametinget i Sverige(http://samer.se/1103)

En broschyr om Sametinget finns på Sametingets hemsida (https://www.sametinget.se/101723)

Information om sametingsvalet 2021 finns på valmyndighetens hemsida (val.se) under rubriken Val och folkomröstningar

https://www.val.se/valresultat/sametinget/2021.html

Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Ansvarig för denna lektionsplanering:Anders Haglund, doktorand i historia, Umeå Universitet.
Lektionsplaneringsmallen är framtagen av: Drugge utbildning AB
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...