Underlag för lektionsplanering - Bildcollage med faktatext om samer åk 1-3

Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 1-3 och kan kopplas till mål i historia, bild och svenska samt i de övergripande mål och riktlinjer som finns för grundskolan i läroplanen (Lgr11) angående urfolket samerna. Skolans mål är att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått;

  • kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  • kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia

Eleverna får kunskap om var Sápmi ligger geografiskt, om samer och om den samiska kulturen. Eleverna får i uppdrag att göra ett bildcollage med bilder som de färglägger och skriver fakta meningar till.

Förberedelser: Innan lektionen kan läraren besöka sidan Fatta Sápmi”  och tittat på Samisk närvaro i läroplanen, finns det? .  Läraren kan också förbereda sig med att se filmen Sápmi/sameland (http://www.samer.se/sameland).

Koppling till centralt innehåll i historia (samhällsorienterade ämnen), svenska och bild  i grundskolan 1-3
 

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:

Att leva tillsammans

(SO)

“Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

“Att flytta inom ett land och mellan länder”.
Genom t.ex. filmer och att lyssna till sagor och sägner samt ta del av fakta om den samiska kulturen får eleverna kunskap om samerna och deras tidigare levnadssätt som nomader. Eleverna får kunskap om Sápmi, ett folk i fyra länder. Eleverna ökar sin kunskap och förståelse för samer som urfolk och minoritet.

Att leva i närområdet

(SO)
”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.” Att prata om Sápmis geografi, om det samiska språket och den samiska kulturen samt reflektera över olika levnadsvillkor.

Att leva i världen

(SO)

“Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. “

Eleverna får kunskap om den samiska kulturen och hur den utvecklats från ett samhälle baserat på jakt till dagens samhälle.

Läsa och skriva

(SV)

“att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”

“berättande i olika kulturer”

Eleverna får lyssna till sagor och sägner från den samiska kulturen och får möjlighet att återberätta/diskutera de som eleverna hört i sagan.

Tala lyssna och samtala

(SV)

“att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”

“berättande i olika kulturer”

Eleverna får lyssna till sagor och sägner från den samiska kulturen och får möjlighet att återberätta/diskutera de som eleverna hört i sagan.

Berättande texter och sakprosatexter

(SV)

“Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn”

“Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen”

Eleverna får lära sig om samer och Sápmi genom att skriva och lyssna till fakta om ämnet. Eleverna får lyssna till berättande texter och sägner kopplat till samernas liv förr i världen samt få en större förståelse för andra kulturer

Bildframställning

(BL)
“Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder” Eleverna får möjlighet att göra ett bildcollage med berättande bilder från den samiska kulturen.

Koppling till kunskapskrav

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i ämnena historia (samhällsorienterade ämnen), svenska och bild i slutet på årskurs 3

(SO)Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven kan ge orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

(SO)Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån  människors berättelser och olika skildringar.

(SO)Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

(SO)Eleven kan också beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

(SO)Eleven kan ta del av information från olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

(SV)Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar och information i enkla former av faktatexter.

(SV)Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga sina budskap.

(BL) Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. (Kunskapskrav åk 6)

 

Förslag på undervisningsupplägg - Bildcollage och faktatext om samer åk 1-3

Start, hur börjar lektionen?

Introduktion:

Visa filmen Sápmi-välkommen till sameland. (4 min)

Elev- och läraraktiviteter.

Visa karta över Sápmi

Kort sammanfattning att läsa när kartan visas.

Samerna, ett urfolk i Sverige som funnits här i över 3000 år. De talar samiska som är ett minoritetsspråk i Sverige. Området där samerna bor kallas för Sápmi. I Sverige bor ca 20.00o samer. Renen har en central plats i den samiska kulturen. Dräkterna som samerna har kallas för kolt. Samernas sätt att berätta och sjunga heter Jojk.

Titta på filmen: Andrea hälsar på hos Brita. (9 min)

Måla bilder till collaget om samer:

Eleverna får måla renar och ett samiskt bröllopspar, samisk kvinna, hund och fjäll och flaggan

Förslag:

1.Måla bilderna.

2.Klipp ut bilderna.

3.Bilderna kan limmas på A3 färgat papper. Eleverna arbetar enskilt eller i par/ grupp.

(eleverna kan också måla egna renar och människor i koltar som de klipper ut och limmar på collaget.)

Skriva faktatexter till bilderna:
Eleverna skriver faktameningar till bilderna.

Förslag på meningar eleverna kan skriva är t.ex:
-Samerna är ett folk som bor i fyra länder. Området där samerna bor kallas för Sápmi, det sträcker sig över Sverige, Norge, Finland och kolahalvön i Ryssland.

-Samernas språk heter samiska.

-Renen är viktig i den samiska kulturen. Hanrenen heter Sárv och honrenen Vája. Man kan mjölka en Vája. -Renkalvarna märks i öronen. På sommaren vill många renar upp till fjällen för att slippa myggen.

-När samerna var nomader bodde de i kåtor. Idag bor samerna i hus och ibland i tältkåtor på sommaren.

-Samernas traditionella klädnad heter kolt.

-Den samiska flaggan är röd, grön, gul och blå. Cirkeln är blå som månen och röd som solen. Färgerna finns i den samiska kolten.

-Samernas nationaldag är den 6 februari.

Lyssna på samiska sagor vid t.ex. fruktstunden eller när eleverna målar.

Frågor efter att ha lyssnat:
Vad handlar berättelsen om?
Vem var huvudperson? Vad hände? Hur slutade berättelsen?

Avslut

Avsluta med att eleverna får visa upp sina collage för klassen. Läsa sina meningar/ Redovisa. Häng upp collagen.

Klassen kan också spela på Elevspel “spel om samer”.

Arbete utanför lektionstid

Läxa till detta kan vara att fråga hemma: Om man vet något om samer? Bor det någon same i din stad, känner du en same? Har du sett ett samiskt barnprogram? Har du sett Ođđasat?

Träna på glosorna 10 samiska ord, skriv ut bilden med orden på sidan och träna på orden.

Material förförståelse

Samisk närvaro i läroplanen (17 min)

Samisk närvaro i läroplanen, finns det?

Ta dig tiden och se föreläsningarna "Fatta Sápmi"
Material till lektionen

Introduktionsfilm för elever: Sameland

 

Karta över Sápmi

http://www.samer.se/karta?lattlast=true

 

Filmen Andrea hälsar på hos Brita:

https://urskola.se/Produkter/173263-Andrea-halsar-pa-Hos-Brita

Bilder att måla till collage:

Målarblad - Den traditionella samiska dräkten

Teckning av ren att måla/ göra collage: http://ovttas.no/nb/node/11930

Teckning på samiskt bröllopspar att färlägga till collage: http://ovttas.no/nb/node/12018

Färgat A3 papper för collage.

Teckningspapper. Färgpennor. Lim och Linjerat papper för att skriva meningar.

Saga att lyssna till: Hundarna skriar (11 min)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/637273?programid=3129

Elevspel: https://www.elevspel.se/amnen/religionskunskap/1356-spel-om-samer.html

Läxa:

Lär dig 10 samiska ord. Skriv ut och dela ut.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3129&artikel=4326826

Extramaterial

Saga i 5 delar att lyssna på (10 min/avsnitt).

Elsa i Saajvoe-kungens rike
är en spännande och magisk berättelse om Elsa Laula som försöker rädda sin pappa och lillebror som hamnat i Saajvoe-kungens rike, nere under en sjö.

http://sverigesradio.se/magiskaskrinet
sagorfranminoritetsspraken

Spel om samer på elevspel.se
https://www.elevspel.se/amnen/religionskunskap/1356-spel-om-samer.html

Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

Ansvarig för denna lektionsplanering: samer.se i samarbete med Marit Sikku Trägårdh, grundskolelärare/förstelärare i samiska, Sameskolstyrelsen.

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av: Drugge utbildning AB
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se
 


 


 

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...