Underlag för lektionsplanering - Berättelseskrivning till bild (samer) åk 1-3

Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 1-3 och kan kopplas till ämnet svenska och historia (SO) samt till de övergripande mål och riktlinjer som finns för grundskolan i läroplanen (Lgr11) angående urfolket samerna. Skolans mål är att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått;

  • kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  • kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia

Eleverna skriver en berättelse med inledning, händelser och avslutning. Eleverna tränar på att skriva berättelsen till en given bild. Eleverna får också kunskap om det samiska kulturarvet, hur det är att vara same genom filmen om Brita och lära sig om renen och det samiska språket.

Förberedelser:  Innan lektionen kan läraren besöka sidan “Fatta Sápmi” http://www.samer.se/3634 och där ha tittat på t.ex Samisk närvaro i läroplanen, finns det? http://samer.se/3638. Läraren kan också förbereda sig med att se filmen Andrea hälsar på hos Brita https://urskola.se/Produkter/173263-Andrea-halsar-pa-Hos-Brita

Koppling till centrala innehållet i historia (samhällsorienterade ämnen)  och svenska åk 1-3
 

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:

Att leva tillsammans

(SO)

“Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

“Att flytta inom ett land och mellan länder”.
Genom t.ex. film och berättelser får eleverna en skildring om hur livet var förr och nu för samerna. Eleverna ökar sin kunskap om samernas tidigare levnadssätt som nomader.

Att leva i närområdet

(SO)
”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.”

Att prata om Sápmis geografi och om det samiska språket. Genom t.ex. film/intervjuer får eleverna reflektera över hur samer levde förr och nu.

Läsa och skriva

(SV)
“Skapande texter där ord och bild samspelar”.

Eleverna får möjlighet att utifrån den kunskap de fått om samer skapa texter som samspelar med den bild de baserar den berättande texten på.

Tala lyssna och samtala

(SV)

“att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”

“berättande i olika kulturer”

Eleverna får lyssna till sagor och sägner från den samiska kulturen och får möjlighet att återberätta/diskutera de som eleverna hört.

Berättande texter och sakprosatexter

(SV)

“Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen”

“Berättande texters uppbyggnad och innehåll. Hur berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.”
Eleverna får lyssna till berättande texter och sägner kopplat till samernas liv förr i världen samt få en större förståelse för andra kulturer. Skriva en berättande text med anknytning till samisk kultur utifrån en bild och träna på att följa en röd tråd i sin berättelse. Träna på att beskriva personerna på bilden samt ha en inledning, händelseförlopp och avslutning på berättelsen.

 

Koppling till kunskapskrav:
 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska och historia i slutet på årskurs 3

(SO)Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven kan ge orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

(SO)Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån  människors berättelser och olika skildringar.

(SO)Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

(SO)Eleven kan också beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

(SO)Eleven kan ta del av information från olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

(SV)De berättande texter som eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 

(Sv)Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga sina budskap.

Förslag på undervisningsupplägg - Berättelseskrivning till bild (samer) åk 1-3

 

Start, hur börjar lektionen?

Introduktion:

Visa filmen Andrea hälsar på hos Brita för klassen.

Elev- och läraraktiviteter

Frågor att diskutera efter filmen:

Vad vet ni om samer?

Vet ni någon som är same?

Vad fick ni för tankar när ni såg filmen?

Vilka språk kunde flickan tala?

Var bodde hon?

Vad gjorde hon på fjället på sommaren?

Har någon av er varit på fjället?

Skriva berättelse till bild.

Skriv ut bilden från fatta Sápmi 1ex/elev.

Alternativt visa bilden i stor projektor/smartboard/stor skärm.

Varje elev får skriva en berättelse till bilden, skrivark A4 linjerat.


Enskilt/grupp

Frågor man kan använda som hjälp när man ska skriva sin berättelse:

Vilka är personerna på bilden?

Vad ska de vara med om?

Vem är flickan på bilden?

Vad heter hon och vad gillar hon att göra?

Var bor de?

Vad heter staden på berget?

Vad arbetar pappan med?

Vad heter hunden och lillflickan, är det lillasyster?

Är det mormor och morfar som står där? Var bor de?

Vem kommer på fyrhjulingen?

Vem är killen med gitarren?

Har de renar?

Vad kommer att hända?

Fantisera…hitta på och skriv en berättelse.

Uppmärksamma vid skrivning:

1.Inledning,

2.Händelser med röd tråd.

3. Avslutning.

Kom i håg: Stor bokstav och punkt.

Avslut

Redovisning:  Låt eleverna läsa upp sina berättelser.

Alternativt att läraren läser upp berättelserna i klassen och visar bilden på storskärm.
Extrauppgift

Lyssna till samiska sagan Förstenad vid t.ex. fruktstunden

Frågor efter att ha lyssnat:

Vad handlar berättelsen om?

Vem var huvudperson? Vad hände? Hur slutade berättelsen?
Material förförståelse

Ta dig tiden och se föreläsningarna "Fatta Sápmi"
Samisk närvaro i läroplanen (17 min)
http://samer.se/3638

Material till lektionen

Andrea hälsar på hos Brita https://urskola.se/Produkter/173263-Andrea-halsar-pa-Hos-Brita

Fatta Sápmi: Bild att skriva ut och använda i berättelseskrivning. Skriv ut bilden från Fatta Sápmi alternativt visa på storskärm.

http://www.samer.se/3634

Extramaterial

Lyssna till sagan: Förstenad 10min
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/637279?programid=3129

Saga i 5 delar att lyssna på (10 min/avsnitt).

Elsa i Saajvoe-kungens rike  är en spännande och magisk berättelse om Elsa Laula som försöker rädda sin pappa och lillebror som hamnat i Saajvoe-kungens rike, nere under en sjö.

http://sverigesradio.se/magiskaskrinet
sagorfranminoritetsspraken

I magiska sagoskrinet finns fler berättelser att lyssna till.
Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Ansvarig för denna lektionsplanering: samer.se i samarbete med Marit Sikku Trägårdh, grundskolelärare/förstelärare i samiska, Sameskolstyrelsen.

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av: Drugge utbildning AB
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se


 

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...