Underlag för lektionsplanering - Sápmi, samerna och den samiska flaggan åk 1-3

Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 1-3 och kan kopplas till det centrala innehållet i historia, svenska och musik samt de övergripande mål och riktlinjer som finns för grundskolan i läroplanen (Lgr11) angående urfolket samerna. Skolans mål är att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått:

 • kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia

Eleverna får kunskap om var Sápmi ligger geografiskt, fakta om samer och detsamiska kulturarvet,samt möjlighet att lära sig om den samiska flaggan.

Förberedelser/förkunskaper:  Innan lektionen kan läraren titta på Samisk närvaro i läroplanen, finns det? (17 min) se länken:  .http://samer.se/3638  Förbereda sig med att se filmen Sapmi/sameland (4 min) (http://www.samer.se/3733). Eleverna behöver inga tidigare förkunskaper inför detta lektionsupplägg

Koppling till centralt innehåll i samhällsorienterade ämnen, såsom historia samt i ämnena musik och svenska i årskurs 1-3
 

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll  Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:
Att leva tillsammans

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

“Att flytta inom ett land och mellan länder”.

Genom t.ex. film, berättelser, sagor och sägner får eleverna en skildring om hur livet var förr och nu för samerna. Genom att ta del av fakta om den samiska kulturen får eleverna kunskap om samernas tidigare levnadssätt som nomader som fick flytta flera gånger per år inom landet, men även över gränsen till ett annat land.

Eleverna får kunskap om Sápmi och samerna, ett folk i fyra länder.Eleverna ökar därmed sin kunskap och förståelse för samer som urfolk och minoritet.

Att leva i närområdet ”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.”

Att prata om Sápmis geografi och om det samiska språket. Genom t.ex. film får eleverna uppmärksamma och reflektera över hur samer levde förr och nu.

Att leva i världen

“Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. “

“Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck”.

Eleverna får kunskap om den samiska kulturen och hur den utvecklats från ett samhälle baserat på jakt till dagens samhälle. Vi lär oss om det samiska språket och den samiska flaggan.
Musicerande och musikskapande “Sång och spel i olika former” Eleverna får lyssna på den samiska nationalsången och reflektera över den och texten.
Tala lyssna och samtala

“att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer”

“berättande i olika kulturer”

Eleverna får lyssna till sagor och sägner från den samiska kulturen och får möjlighet att återberätta/diskutera det som eleverna hört.

Berättande texter och sakprosatexter

“Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn”

“Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen”

Eleverna får lära sig om samer och Sápmi genom att lyssna till fakta om ämnet.

Eleverna får lyssna till berättande texter och sägner kopplat till samernas liv förr i världen samt får en större förståelse för andra kulturer.

Koppling till kunskapskrav:

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i samhällsorienterade ämnen, musik samt svenska i slutet på årskurs 3

(SO)Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Eleven kan ge orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

(SO)Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

(SO)Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

(SO)Eleven kan också beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

(SO)Eleven kan ta del av information från olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

(Sv)Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 

(MU)Eleven kan föra ett enkelt resonemang om eget och andras musicerande. (Kunskapsskrav åk 6)

Förslag på undervisningsupplägg Sápmi och samerna
 


Start, hur börjar lektionen?

Introduktion:

Visa filmen Sápmi-välkommen till sameland. (4 min)
Elev- och läraraktiviteter

Frågor till filmen Sápmi-välkommen till sameland,

 1. Vad är Sápmi? Svar: Ett område i norra Sverige, norra Norge, norra Finland och Kolahalvön i Ryssland där det bor samer.
 2. Vilka länder sträcker sig Sápmi över? Svar: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Ett folk som bor i fyra länder.
 3. Var kommer samerna ifrån? Svar: Samerna har funnits här så länge man vet. Samerna är Sveriges urfolk.
 4. När såg man de första spåren av samerna? Svar: När inlandsisen smälte för 10 000 år sedan vandrade samernas förfäder in. Men för ca 2-3000 år sedan kan man se spår av samerna.
 5. Vad betyder ordet förfäder? Svar: Mor och farföräldrar och deras föräldrar.
 6. Hur många samer ungefär bor det i Sverige? Svar: Det går inte att säga exakt eftersom det inte är tillåtet att registrera etnicitet i Sverige. Man brukar uppskatta att det finns ca 20 ooo i Sverige. 70 000 tillsammans i de fyra länderna. Men det finns också forskning som visar att samerna är många fler än så.
 7. Vad jobbade samerna med förr? Svar: Man jagade och fiskade och levde av det som naturen gav.
 8. Vilket djur är viktigt för samerna? Svar: Renen har en central plats i den samiska kulturen. Man kan arbeta som renskötare.
 9. Vad hette det samiska sättet att sjunga? Svar: Jojk. Ett sätt att berätta.

Lyssna till samiska nationalsången:
Lyssna tillsammans på den samiska nationalsången. Samiska nationaldagen är den 6 februari (se länk)

I ljudklippet som är på nordsamiska hör man första versen i sången, den har 5 verser. Sången är skriven av Isak Saaba.

Översättning vers 1:
Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav
Första versen beskriver hur naturen ser ut i Sápmi och att det ligger i norr.


En flagga-ett folk
Titta på bilden med den samiska flaggan (se länk). Läs texten om flaggan för klassen när ni tittar på bilden.

Text att läsa:
Det samiska folket bor i fyra länder och har ingen egen nationalstat, men den samiska flaggan har vajat i Norge, Finland, Ryssland och Sverige ända sedan 1986.

Den gemensamma flaggan är från 1986. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge och varken färger eller symboler är någon slump.

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.
 

Avslut lektion Sápmi och samer

Avslutande diskussion, 5 min:
-Vad har ni lärt er om samer?
-Vad har ni lärt er om Sápmi?
-Vilka färger har den samiska flaggan?

Måla: Eleverna kan måla den samiska flaggan. (se länk)

Lyssna: på en samisk saga/sägen när ni målar. Sagan handlar om en bortbyting.

(se länk) Tid: ca 10 min.

Arbete utanför lektionstid Läxa till detta kan vara att fråga hemma om man vet något om samer?
Bor det någon same i din stad, känner du en same?
Har du sett ett samiskt barnprogram? Har du sett Ođđasat?

Glosor på samiska: Träna på glosorna 10 samiska ord, skriv ut bilden med orden på sidan och träna på orden.


 
Material förförståelse för lärare

Som lärare kan du ta del av information, filmer och artiklar i “FáttáSápmi” http://www.samer.se/3634

Se föreläsningen: Samisk närvaro i läroplanen (17 min)
http://samer.se/3638

Material lektion Sápmi och samerna

Introduktionsfilm för elever:
http://www.samer.se/3733

Lyssna till den samiska nationalsången: http://www.samer.se/1187
(behövs mp3 spelare i datorn)

Samiska flaggan:
http://www.samer.se/1185

Text till En flagga-ett folk
http://www.samer.se/1185

Samiska flaggan att måla, hämta bilden från: http://ovttas.no/nb/node/10812
Färgpennor att måla med

Lyssna till en samisk saga/sägen:
Bortbytingen
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/636677?programid=3129

Hundarna skriar
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/637273?programid=3129

Extramaterial

Saga i 5 delar att lyssna på (10min/avsnitt).
http://sverigesradio.se/magiskaskrinetsagor
franminoritetsspraken

Elsa i sajvokungens rike är en spännande och magisk berättelse om Elsa Laula som försöker rädda sin pappa och lillebror som hamnat i Saajvoe-kungens rike, nere under en sjö.

Berättelsen är en saga men Elsa Laula fanns på riktigt. Hon var en modig och viktig person som kämpade för samernas rättigheter under hela sitt liv. Verklighet och saga vävs ihop

Barnradions berättelse om Elsa Laula blandar element från samisk mytologi, samtidigt som den bygger på Elsa Laulas faktiska liv. På så sätt blir sagans Elsa både fiktiv, och verklighetsbaserad på samma gång.

Baka samiskt bröd: Gáhkku
På t.ex fritids. Recept: http://www.samer.se/3658

Bläddra in boken: Fördomar
http://www.samer.se/3640

t.ex. sidan 2, 4 och 9 för extra fakta.

Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Ansvarig för denna lektionsplanering: Marit Sikku Trägårdh, förstelärare i samiska, Sameskolstyrelsen.

Lektionsplaneringsmallen är framtagen av: Drugge utbildning AB
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se


 

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...