Lektionsplanering grundsärskola 7-9 SO tema: Samer

Lärarinstruktion:Lektionsplaneringen är anpassat för elever i grundsärskolan årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen under rubriken ”Att leva i Sverige”. Elevernas uppgift är att undersöka och att reflektera kring den samiska befolkningens förutsättningar som urfolk/ursprungsfolk i Sverige, samt att få en inblick i Sápmi och det samiska folkets liv.

Förberedelser/förkunskaper:

Lärare:
Ett bra stöd för dig som lärare är att innan eleverna börjar arbeta med momentet besöka”Fatta Sápmi” De här föreläsningarna är en bra grund att stå på när frågor från elever kommer om Sápmi och den samiska kulturen.

Ett annat bra stöd för lärare är att titta på UR:s dokumentärserie Samernas historia. Varje avsnitt är 58 minuter men förslaget är att som lärare titta på dessa för att få stöd och för att sedan ha en möjlighet att välja ut kortare delar att visa eleverna. https://urplay.se/program/203239-samernas-tid-stolden-av-sapmi
 

Koppling till centralt innehåll:
 

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:

Att leva i Sverige
(Samhällsorienterande ämnen, SO)

”Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia”

Samt se Skolverkets kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner under rubriken

Samhällsfunktioner, entreprenörskap, demokrati och minoritetsfrågor (sid 75)

”De nationella minoriteterna…Eleverna ska även få kännedom om att samerna, utöver sin ställning som nationell minoritet, har speciella rättigheter som Sveriges enda urbefolkning.”

Arbeta med orden ”nationell, minoritet, urfolk eller ursprungsfolk” Vad betyder orden och varför är samerna speciella i det här sammanhanget.

Förklara varför FN inte använder ordet ”Urbefolkning el. Ursprungsbefolkning”

Prata och arbeta med den samiska flaggan och vad den symboliserar, vilket politiskt styre Sápmi har samt lyssna på och sjunga samefolkets sång.

Lyfta fram och synliggöra  samiska kända och viktiga personer både historiskt och i vår egen samtid.

Diskutera vilken betydelse dessa har haft för den kulturella/politiska  utvecklingen för hela den samiska befolkningen.

Koppling till kunskapskrav:
 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan medverka i att visa var på en karta Sápmi ligger. Dessutom kan eleven bidra i resonemang om vad ordet urfolk/ursprungsfolk har för betydelse för det samiska folket. Eleven kan ge exempel på någon eller några färger som finns med i den samiska flaggan. Eleven kan medverka att hitta information om en samisk person viktig person till sin redovisning samt kunna använda några ord och begrepp inom ämnet. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt visa på en karta var Sápmi ligger. Dessutom för eleven enkla resonemang om vad ordet urfolk/ursprungsfolk har för betydelse för det samiska folket i Sverige. Eleven kan färgerna på den samiska flaggan och kan ge exempel på vad mönstret eller färgerna symboliserar. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om en samisk viktig person till sin redovisning, samt använda många ämnesspecifika ord, begrepp eller symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven ska också kunna ge enkla omdömen i arbetsprocessen kring temat om samerna. Eleven kan på ett välfungerande sätt visa på en karta var Sápmi ligger och vilka länder som ingår i området. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om det samiska folkets förutsättningar och vad ordet urfolk/ursprungsfolk-begreppet har för betydelse. Eleven kan i samtal ge välutvecklade resonemang och väl underbyggda svar på vad som definierar ett urfolk/ursprungsfolk och att eleven vet varför man inte säger urbefolkning/
ursprungsbefolkning. Eleven kan färgerna på den samiska flaggan och vad den symboliserar. Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta informationen en samisk känd person till sin redovisning, samt använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang inom tema samer, i egna frågor och omdömen om olika arbetsprocessen på ett välutvecklat sätt.

 

Att arbeta i tema inom grundsärskolan finns det också stora möjligheter att involvera musiklärare, bildlärare och slöjdlärare i temat och fördela ut vissa delar till dem exempelvis Samefolkets sång (i ämnet musik) Samiska flaggan (i ämnet bild).

Förslag på undervisningsupplägg:

Start, hur börjar lektionen?
 •  Börja med att fråga eleverna vad de vet om Sápmi och det samiska folket. Förslag är att göra en tankekarta tillsammans med eleverna.
 • Introducera filmen: ”Välkommen till en resa genom Sápmi” (3 min) www.samer.se/1001
 • Förslag på högläsningsbok för eleverna under tema-arbetet: Ann-Helén Laestadius bok ”#SMS från Soppero” Alternativ är att på UR skola lyssna på en radioföljetong  i 11 delar där MaxidaMärak berättar och jojkar. Allt utgår då ifrån boken #SMS från Soppero av Ann-Helén Laestadius.
Elev- och läraraktiviteter

Visa eleverna på en karta över Norden och var Sápmi ligger. Hämta den pdf-fil som finns på http://samer.se/2904 (Förslagsvis kan denna sedan plastas in och sättas upp i klassrummet.)

Visa eleverna den samiska flaggan och prata om färger och symbolerna.

Visa eleverna samefolkets sång genom att ta fram det på Youtube och ge dem texten på svenska. Prata med eleverna om texten och vad den handlar om. Låt eleverna sjunga med och lära sig texten.

Visa filmen Andrea hälsar på hos Brita (9.04min) https://urskola.se/Produkter/173263-Andrea-halsar-pa-Hos-Brita#

Prata med eleverna om vad som kännetecknar ett urfolk/ursprungsfolk? Har vi något urfolk/ursprungsfolk i Sverige? Berätta varför man inte säger ordet urbefolkning. Prata om filmen ”Andrea hälsar på hos Brita” och diskutera innehållet. (Lärarhandledningoch diskussionsfrågor finns på UR skola)
 

Låt eleverna välja en samisk viktig person och låt eleverna utföra en redovisning med hjälp av ett redovisningsprogram inför klassen. Förslag på program: PowerPoint eller Story Creator.

Förslag på viktiga samiska personer.

 • Mari Boine (samisk musiker)
 • Jon Henrik Fjällgren (samisk musiker)
 • Elsa Laila Renberg ( samisk frihetskämpe, feminist)
 • Olaus Sirma ( samisk präst och författare)
 • Sofia Jannok (samisk musiker)
 • MaxidaMärak (samisk musiker, skådespelare och aktivist)
 • Lars Pirak (samisk konstnär och slöjdare)
 • Johan Turi (samisk författare)
Arbete utanför lektionstid Inget arbete utanför lektionstid om inte eleverna själva vill ha läxor. Om någon elev vill ha en hemuppgift så är sidorna på samer.se (lättläst) ett alternativ att välja ut en passande text, skriva ut och skicka med eleven hem.
Avslut

Låt eleverna så självständigt som möjligt göra en helklassredovisning om vald viktig samisk person.

Förslag på temaavslutning om samer:

 •  En tipsrunda där frågor och svar utgår från kunskapskraven exempelvis: färger på den samiska flaggan, vilka länder som området Sápmi ligger i.
 • Gör en Kahoot utifrån kunskapskravens innehåll.   www.kahoot.it
Material
 • Högläsningsbok: Laestadius, Ann-Helén (2007). #SMS från Soppero.”

Den här boken finns också som radioföljetong på UR skola där MaxidaMärak berättar och jojkar. Den är då i 11 delar.  https://urskola.se/Produkter/169752-Sms-fran-Soppero-Del-1

Inläsning för lärare

Samernas tid, https://urplay.se/program/203239-samernas-tid-stolden-av-sapmi
Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/samhallsorienterande-amnen

Samt se kommentarmaterial för grundsärskolan 7-9 samhällsorienterande ämnen. Sid 75 (längst ner på sidan):  https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2702


Ansvarig för denna lektionsplanering: Åsa Blomqvist, gymnasie - och grundskollärare för årskurs 6-9, arbetar på grundsärskolan 7-9
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...