Lektionsplanering anpassad grundskola 7-9 SO tema: Samer

Lärarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassat för elever i anpassad grundskolan årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen under rubriken ”Att leva i Sverige”. Elevernas uppgift är att undersöka och att reflektera kring den samiska befolkningens förutsättningar som urfolk/ursprungsfolk i Sverige, samt att få en inblick i Sápmi och det samiska folkets liv.

Förberedelser/förkunskaper:

Lärare:
Ett bra stöd för dig som lärare är att innan eleverna börjar arbeta med momentet besöka”Fatta Sápmi” De här föreläsningarna är en bra grund att stå på när frågor från elever kommer om Sápmi och den samiska kulturen.

Ett annat bra stöd för lärare är att titta på UR:s dokumentärserie Samernas historia. Varje avsnitt är 58 minuter men förslaget är att som lärare titta på dessa för att få stöd och för att sedan ha en möjlighet att välja ut kortare delar att visa eleverna. https://urplay.se/program/203239-samernas-tid-stolden-av-sapmi
 

Koppling till centralt innehåll:
 

Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan Citerat ur centralt innehåll Kan kopplas konkret till det aktuella ämnesområdet genom:

Att leva i Sverige
(Samhällsorienterande ämnen, SO)

”Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia”

Samt se Skolverkets kommentarmaterial till anpassad grundskolans kursplaner under rubriken

Samhällsfunktioner, entreprenörskap, demokrati och minoritetsfrågor (sid 75)

”De nationella minoriteterna…Eleverna ska även få kännedom om att samerna, utöver sin ställning som nationell minoritet, har speciella rättigheter som Sveriges enda urbefolkning.”

Arbeta med orden ”nationell, minoritet, urfolk eller ursprungsfolk” Vad betyder orden och varför är samerna speciella i det här sammanhanget.

Förklara varför FN inte använder ordet ”Urbefolkning el. Ursprungsbefolkning”

Prata och arbeta med den samiska flaggan och vad den symboliserar, vilket politiskt styre Sápmi har samt lyssna på och sjunga samefolkets sång.

Lyfta fram och synliggöra  samiska kända och viktiga personer både historiskt och i vår egen samtid.

Diskutera vilken betydelse dessa har haft för den kulturella/politiska  utvecklingen för hela den samiska befolkningen.

Koppling till kunskapskrav:
 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan medverka i att visa var på en karta Sápmi ligger. Dessutom kan eleven bidra i resonemang om vad ordet urfolk/ursprungsfolk har för betydelse för det samiska folket. Eleven kan ge exempel på någon eller några färger som finns med i den samiska flaggan. Eleven kan medverka att hitta information om en samisk person viktig person till sin redovisning samt kunna använda några ord och begrepp inom ämnet. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt visa på en karta var Sápmi ligger. Dessutom för eleven enkla resonemang om vad ordet urfolk/ursprungsfolk har för betydelse för det samiska folket i Sverige. Eleven kan färgerna på den samiska flaggan och kan ge exempel på vad mönstret eller färgerna symboliserar. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om en samisk viktig person till sin redovisning, samt använda många ämnesspecifika ord, begrepp eller symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven ska också kunna ge enkla omdömen i arbetsprocessen kring temat om samerna. Eleven kan på ett välfungerande sätt visa på en karta var Sápmi ligger och vilka länder som ingår i området. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om det samiska folkets förutsättningar och vad ordet urfolk/ursprungsfolk-begreppet har för betydelse. Eleven kan i samtal ge välutvecklade resonemang och väl underbyggda svar på vad som definierar ett urfolk/ursprungsfolk och att eleven vet varför man inte säger urbefolkning/
ursprungsbefolkning. Eleven kan färgerna på den samiska flaggan och vad den symboliserar. Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta informationen en samisk känd person till sin redovisning, samt använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang inom tema samer, i egna frågor och omdömen om olika arbetsprocessen på ett välutvecklat sätt.

 

Att arbeta i tema inom anpassad grundskola så finns det också stora möjligheter att involvera musiklärare, bildlärare och slöjdlärare i temat och fördela ut vissa delar till dem exempelvis Samefolkets sång (i ämnet musik) Samiska flaggan (i ämnet bild).

Förslag på undervisningsupplägg:

Start, hur börjar lektionen?
 •  Börja med att fråga eleverna vad de vet om Sápmi och det samiska folket. Förslag är att göra en tankekarta tillsammans med eleverna.
 • Introducera filmen: ”Välkommen till en resa genom Sápmi” (3 min) www.samer.se/1001
 • Förslag på högläsningsbok för eleverna under tema-arbetet: Ann-Helén Laestadius bok ”#SMS från Soppero” Alternativ är att på UR skola lyssna på en radioföljetong  i 11 delar där MaxidaMärak berättar och jojkar. Allt utgår då ifrån boken #SMS från Soppero av Ann-Helén Laestadius.
Elev- och läraraktiviteter

Visa eleverna på en karta över Norden och var Sápmi ligger. Hämta den pdf-fil som finns på http://samer.se/2904 (Förslagsvis kan denna sedan plastas in och sättas upp i klassrummet.)

Visa eleverna den samiska flaggan och prata om färger och symbolerna.

Visa eleverna samefolkets sång genom att ta fram det på Youtube och ge dem texten på svenska. Prata med eleverna om texten och vad den handlar om. Låt eleverna sjunga med och lära sig texten.

Visa filmen Andrea hälsar på hos Brita (9.04min) https://urskola.se/Produkter/173263-Andrea-halsar-pa-Hos-Brita#

Prata med eleverna om vad som kännetecknar ett urfolk/ursprungsfolk? Har vi något urfolk/ursprungsfolk i Sverige? Berätta varför man inte säger ordet urbefolkning. Prata om filmen ”Andrea hälsar på hos Brita” och diskutera innehållet. (Lärarhandledningoch diskussionsfrågor finns på UR skola)
 

Låt eleverna välja en samisk viktig person och låt eleverna utföra en redovisning med hjälp av ett redovisningsprogram inför klassen. Förslag på program: PowerPoint eller Story Creator.

Förslag på viktiga samiska personer.

 • Mari Boine (samisk musiker)
 • Jon Henrik Fjällgren (samisk musiker)
 • Elsa Laila Renberg ( samisk frihetskämpe, feminist)
 • Olaus Sirma ( samisk präst och författare)
 • Sofia Jannok (samisk musiker)
 • MaxidaMärak (samisk musiker, skådespelare och aktivist)
 • Lars Pirak (samisk konstnär och slöjdare)
 • Johan Turi (samisk författare)
Arbete utanför lektionstid Inget arbete utanför lektionstid om inte eleverna själva vill ha läxor. Om någon elev vill ha en hemuppgift så är sidorna på samer.se (lättläst) ett alternativ att välja ut en passande text, skriva ut och skicka med eleven hem.
Avslut

Låt eleverna så självständigt som möjligt göra en helklassredovisning om vald viktig samisk person.

Förslag på temaavslutning om samer:

 •  En tipsrunda där frågor och svar utgår från kunskapskraven exempelvis: färger på den samiska flaggan, vilka länder som området Sápmi ligger i.
 • Gör en Kahoot utifrån kunskapskravens innehåll.   www.kahoot.it
Material
 • Högläsningsbok: Laestadius, Ann-Helén (2007). #SMS från Soppero.”

Den här boken finns också som radioföljetong på UR skola där MaxidaMärak berättar och jojkar. Den är då i 11 delar.  https://urskola.se/Produkter/169752-Sms-fran-Soppero-Del-1

Inläsning för lärare

Samernas tid, https://urplay.se/program/203239-samernas-tid-stolden-av-sapmi
Uppföljning och dokumentation Hur kan innehållet/upplägget för lektionen förbättras? Finns det möjlighet till återkoppling?

Länk till kursplaner: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/samhallsorienterande-amnen

Samt se kommentarmaterial för anpassad grundskola 7-9 samhällsorienterande ämnen. Sid 75 (längst ner på sidan):  https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2702


Ansvarig för denna lektionsplanering: Åsa Blomqvist, gymnasie - och grundskollärare för årskurs 6-9, arbetar på anpassad grundskolan 7-9
Återkoppling och förbättringsförslag sänds till info@samer.se

Reportage

Näringar

Med den traditionella duodjin som grund

2024-03-18
I 50 år har elever kunnat plugga duodji, traditionell samisk slöjd, på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Anders Svon...
Sápmi

Från stygn till mål - Sámi veagaid searvi aktiverar

2023-12-12
I Karesuando är det snart 20 år sedan sameföreningens verksamhet upphörde. Men sedan tre år tillbaka har föreningsverksamh...
Sápmi

Julia vill utveckla samisk idrott för hälsans skull

2023-05-17
Sen förra sommaren är Julia Rensberg ordförande för Samernas idrottsförbund, SIF. Hon är van att tävla i samiska sammanhan...
Samhälle

Engagemang och glädje är drivkrafterna bakom samisk idrott

2023-05-02
Modern samisk idrott föddes i Jokkmokk 1948 då samiska skidtävlingar anordnades för första gången. Idag, 75 år senare, har...
Samhälle

På väg mot en ny samisk sjukvård

2023-04-04
Nya utbildningar på universitetsnivå och gräsrotsrörelser bland hälsopersonal har skapat flera förändringar i hälsoutbudet...
Näringar

Väskan som väcker nyfikenhet

2023-03-03
Att vara same innebär att känna stort ansvar för att bära vidare kunskap om samisk kultur, säger Anja Labj. Sedan en tid t...
Samhälle

Intresset för duodji ledde till stulna trummor i Marseilles

2023-02-21
Det fanns alltid slöjd på köksbordet. Mina ögon lyste när jag såg vackra knivar och jag ville alltid följa med när vi skul...
Sápmi

Färgglatt när arktiska ungdoms-OS invigdes

2023-01-31
Utanför en av idrottsarenorna överröstade slagorden varandra. Yukon! Nunavik! Alaska! Även Sápmis 40 ungdomar fick en syl ...
Samhälle

Väntat 1000 dagar på att få dra på sig Sápmis landslagströja

2023-01-23
Covid stoppade 2020 års Arctic Winter Games. Sen dess har Jåvva Rensberg har fått vänta. Nu över 1000 dagar senare är han ...
Samhälle

Amnesty Sápmi: markexploateringar det största problemet för samer idag

2023-01-10
Sverige får regelbunden internationell kritik för att de kränker samers rättigheter och en förening som tagit upp kampen f...