Bildspel

Foto: Anna Skielta
2021-02-23

Nationell hälsostudie i startgroparna

Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk hälsa och förebyggande av självmord. Forskaren och psykologen Jon Petter Stoor, som jobbar med studien, hoppas att så många som möjligt vill delta.
– Jag hoppas att studien kan leda till att vården anpassas till samer och inte tvärtom, som det är idag.

I somras fick Sametinget i uppdrag av regeringen, via Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, att komma med underlag för en nationell strategi gällande psykisk hälsa och suicidprevention.

Någon månade senare kontaktade Sametinget Umeå universitet för att göra rapporten. Då hade redan Jon Petter Stoor, tillsammans med fler forskare vid Umeå universitet, börjat planera för en hälsostudie med fokus på samer.
- Vi kunde svara att vi gärna tar på oss arbetet och att vi redan börjat jobba med en studie, så det passade som handen i handsken, berättar Jon Petter Stoor.

Uppdraget att undersöka samers psykiska hälsa fanns redan inkluderad i den enkät som Umeå universitet börjat jobba för att genomföra. Och förutom regeringsuppdraget hade man redan förhandlat med Folkhälsomyndigheten om mer medel för att täcka upp för en studie om samisk folkhälsa.
- Vi kommer att dels att komma med en rapport i september om psykisk hälsa och självmord och en till rapport som ska vara klar innan årets slut som berör samisk folkhälsa.

I februari kommer en hälsoenkät skickas ut till alla som står med i Sametingets röstlängd, samt i den så kallade renlängden. Där kommer frågor finnas med som berör den nationella strategin. Och förutom det så kommer de som deltar i studien få svara på frågor om sin allmänna hälsa.
- Regeringsuppdraget täcker en del av det vi ska göra. Men när man skickar ut en sådan här enkät, som inte gjorts i den här skalan tidigare, så känns det klokt att ställa så pass många frågor så vi får en större bild av den samiska folkhälsan.

Jon Petter Stoor säger att liknande studier har gjorts på mindre grupper samer, men inte i den omfattningen så man kan göra sig en bild av samers hälsa generellt.

Enkäten som skickas ut kommer att innehålla drygt 80 frågor, fördelade på cirka 20 frågeområden och kommer att ta ungefär 45 minuter att svara på. Ungefär tre fjärdedelar av frågorna kommer att kunna jämföras mot en liknande svensk nationell undersökning som Folkhälsomyndigheten gör vart fjärde år. Resten av frågorna är unika för den samiska undersökningen och kommer bland annat att innefatta hur man upplevt hälso- och sjukvård och våldsutsatthet.
- Vi har haft en grupp som tittat på frågorna och diskuterat dem och vi är medvetna om att vissa frågor kan vara svårare att svara på. Därför kommer vi ha ett medskick i enkäten med en stödperson att ringa till. Det kan hända att man kommer i kontakt med erfarenheter som man lagt åt sidan och som kommer upp när man svarar på frågorna.

Han säger att det finns en risk att de som varit med om svåra saker väljer att inte svara på den typen av frågor och så kan det även bli i denna studie.
- Jag hoppas och tror att det spelar roll att vi gör det här på Sametingets uppdrag. Att det känns förankrat i det samiska samhället.

Jon Petter Stoor betonar vikten av att stärka människors hälsa på bästa sätt, och för att kunna göra det behöver man känna till hur människor mår.
- Jag hoppas att många kommer att känna att det är bra och viktigt att vara med och att många känner att deras hälsa räknas.

Att det samiska perspektivet kommer att finnas med i en svensk nationell hälsopolicy tror Jon Petter Stoor betyder mycket för framtida folkhälsa.

- Jag hoppas att många kommer att tänka att äntligen spelar vår hälsa roll.

Jon Petter Stoor poängterar att studien inte nödvändigtvis kommer att visa på resultatet att samer mår sämre än andra, eftersom han menar att det finns mycket i den samiska kulturen som är hälsostärkande.
- Jag är övertygad om att många samer kommer att säga att de har det ganska bra, det är utgångspunkten.

KATARINA HÄLLGREN

 

Fakta nationell hälsostudie

Umeå universitet genomför studien på uppdrag av Sametinget och Folkhälsomyndigheten.

Enkäten börjar skickas ut i slutet på februari till alla i Sametingets röstlängd samt i renlängden. Påminnelser kommer att skickas ut med jämna mellanrum och den sista påminnelsen kommer i april.

Första rapporten som handlar om psykisk hälsa och suicidprevention kommer i september.

Hela rapporten kommer i slutet på december 2021.

För att i framtiden ta del av materialet kommer man behöva söka ett tillstånd. Tillståndet utfärdas av Sametinget och enkätsvaren är anonymiserade.

”Det är viktigt att svaren inte missbrukas. Det finns många duktiga forskare, men de kanske inte känner till det samiska samhället och på vilket sätt data kan uppfattas som kränkande. Det är jätteviktigt hur svaren framställs”, säger Jon Petter Stoor.

Reportage

Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...
Sápmi

En buss fylld med samisk kultur

2021-09-27
Under hösten rullar den samiska kulturbussen Julla Májja genom Västerbottens inland. Genom samisk kultur, möten och kreati...
Samhälle

Ovllá siktar mot världscupen

2021-07-02
– Det är på sommaren man blir en bra skidåkare. Man måste vara stark och ha bra kondis, annars klarar man inte att hålla e...
Samhälle

Jämställdhetstänket genomsyrar allt Káren-Ann Hurri gör

2021-05-24
"När jag arbetar politiskt har jag upptäckt att äldre män och äldre kvinnor inte prioriterar att skaffa sig kunskapen om j...
Samhälle

Kunskapshöjande insatser kan öka valdeltagande

2021-05-06
”Men för att nå dem som är ointresserade av politik eller inte berörs av Sametingets beslut är det viktigaste på sikt att ...
Samhälle

Högst valdeltagande bland unga i sametingsval

2021-04-29
Forskare har studerat sametingsvalen 2013 och 2017 och funnit högst valdeltagande bland de yngsta väljarna – något som ski...
Samhälle

Nationell hälsostudie i startgroparna

2021-02-23
Under året ska en nationell hälsostudie genomföras för att kartlägga samers hälsa, både generellt och inom området psykisk...
Samhälle

Begränsat med forskning om samisk folkhälsa

2021-02-15
Det finns flera faktorer som påverkar samers hälsa, exempelvis villkoren för renskötseln och att vara utsatt för diskrimin...