Renar i sommarskymning. Foto: Anna-Karin Drugge.
I samiskan finns ord och begrepp som inte finns i andra språk som behandlar naturen och de traditionellt samiska näringarna. Foto: Patrik Trädgårdh
Lättläst version av sidan

Ett språk med djupa rötter

Språken i Europa tillhör olika språkfamiljer. Språkens utbredning är ett resultat dels av olika folk- och språkgruppers vandringar och bosättningar, dels av språkförändringar för att man blivit utsatt för påverkan utifrån. Områden med farbara kuster och älvar har underlättat kontakter och språkligt utbyte.

Språkfamiljer
I Europa dominerar den indoeuropeiska språkfamiljen. Den kan i sin tur delas upp i ett antal undergrupper. De romanska språken (italienska, spanska, franska m fl) är ättlingar till romarnas språk latin. De största germanska språken är engelska och tyska. Våra skandinaviska språk är nordgermanska språk. Indoeuropeiska språk talas även i Västasien.

Finsk-ugriska
En gång bebodde samer förutom norra Norge och Sverige även större delen av Finland och Karelen. Historiska dokument och samiska ortnamn vittnar om det ursprungliga områdets yttre gränser. Lånordsforskningen är ett slags språklig arkeologi som kan lära oss mycket om olika folkgruppers kontakter med varandra. Samiskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen. Finska, estniska, liviska och ungerska tillhör samma språkfamilj och är alltså släkt med varandra. Till samma grupp hör också några andra, för oss ganska okända språk, som talas av folk ända bort till Uralbergen i Ryssland, till exempel udmurtiska, mordvinska, mari och komi.

Ett gemensamt finsk-samiskt urspråk
Finska och samiska härstammar troligen från ett gemensamt samiskt-finskt urspråk som talades för ca 4000 år sedan. Från detta språk utvecklades ur-finska och ur-samiska åt var sitt håll ungefär 1000 f.Kr. eller tidigare. Det ursamiska språket bör ha varit relativt enhetligt över det stora område där samernas förfäder bodde. Samerna i Nordskandinavien blev en gång språkligt uppsplittrade för att de var nomader och vandrade längs älvdalarna och sjösystemen med sina renar. Senast på 800-talet e.Kr. tror språkforskare att uppdelningen mot olika dialekter (språk) hade gått ganska långt.

Sydsamiskan
Lingvister tror att sydsamiskan har en något annorlunda historia. En teori är att den har sitt ursprung från en tidig invandring söderifrån in på den skandinaviska halvön. En grupp samer kan ha vandrat in i Skandinavien norrifrån och en grupp söderifrån. Sedan möttes de igen minst tusen år senare. Det skulle förklara varför de samiska språken är släkt med varandra men ändå har utvecklats så olika. 

Sydsamiska saknar till exempel stadieväxling, vilket både finska och övriga samiska språk har. (Stadieväxling betyder att en konsonantgrupp inne i ordet växlar mellan en trycksvag och en tryckstark stavelse, t ex att pm /Sápmi/ växlar med m /sámi/.) Däremot har sydsamiska en väl utvecklad vokalism som skiljer sig från de övriga samiska språken. Det finns både arkeologiska och lingvistiska tecken som stöder denna teori.

Samiska inslag
Riksgränserna drogs upp för ungefär 250 år sedan. Innan dess levde den samiska befolkningen inom ett mycket vidsträckt område utan nationsgränser. De första nybyggarna var beroende av samernas förmåga att klara sig i naturen och det hårda klimatet. Det kan man exempelvis se i de samiska inslag som bevarats i de bofastas språk. Vid kusterna i norr och vid de nedre delarna av älvarna fanns det mycket tidigt fiskare och bönder av icke-samisk härkomst. Från 1600-talet och framåt vågade fler och fler slå sig ner som nybyggare i lappmarkerna. Så småningom fullbordades kolonisationen med skogsbruk, gruvdrift och vattenkraftsutbyggnad.

Samiska ortnamn
Kolonisationen har utplånat mycket av Norrlands samiska förflutna. Genom språklig forskning kan vi återupptäcka Norrlands tidiga historia. Om man studerar kartan märker man att inlandet täcks av samiska namn på platser, berg och sjöar. Även ortnamn som Luleå, Skellefteå och Umeå har samiskt ursprung även om vi vanligtvis inte tänker på det. De stora norrlandsälvarnas svenska namn går i de flesta fall tillbaka på samiska motsvarigheter. Om inte samerna hade varit vid kusten när svenskarna kom, hade vattendragen naturligtvis fått svenska namn. Nu benämns älvarna på ett sätt som är tillrättalagt för att passa svenskt uttal. Ett exempel är Skellefteå (Skellopta på 1200-talet) som kan härledas från sydsamiskans "syöldahte". Luleå härstammar från lulesamiskans "luleju". Ett avslutande å har lagts till senare på dessa ortnamn.

Dagens språksituation
I dag påverkas språksituationen för samiska genom inre omflyttning och majoritetsspråkens dominans. Under de senaste decennierna har tiotusentals nya ord kommit in i samiskan, både inlån och nybildningar. Några exempel: sihkkel - cykel, mánáidgárdi - daghem (ordagrant "barnagård"), dihtor - dator. Ett språk utvecklas hela tiden i takt med samhället och dess behov. En naturlig tvåspråkighet finns av förståeliga skäl hos alla samisktalande personer. I de länder där det bor samer har ju skolans undervisning alltid utgått från majoritetsspråken.

Intressant

Urspråk
Finska och samiska har förmodligen ett gemensamt urspråk.

Olika
        språk
Sydsamiska och nordsamiska är två olika språk, fast de är släkt med varandra.

Ortnamn
som
härstammar
från samiska
Ortnamn som Luleå, Skellefteå och Umeå, har samiskt ursprung.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?