Foto: Anna Skielta
I boken Tusen år i Lappmarken ges för första gången en överblick över sju sekel av skriftlig dokumentation om samiska rättigheter och hur de bröts ner. Boken innehåller temakapitel, tidslinje som ger besked om när saker hände, förklaringar till juridiska begrepp samt lästips.
2013-01-31

Lästips

Nytt och något för alla bland nyutgivna böcker om samer och samiskrelaterade ämnen.

Ájddo - reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår - en kunskapssammanställning om renar och renbete / red. Håkan Tunón & Brita Stina Sjaggo. - Uppsala : Naptek : cop. 2012
I rapportens första del går Weronika Axelsson Linkowski igenom den vetenskapliga litteraturen om renbetet och dess påverkan på landskapet och den biologiska mångfalden. I den andra delen redovisar Kajsa Kuoljok och Ann-Catrin Blind den traditionella kunskap om renen och renbetet de fått fram genom att intervjua olika renskötare.

Bårjås 2012: Iellemvuoge : boatsojæládus, varresvuohta ja dutkametihkka = Livsmønster - reindrift, helse og forskningsetikk. - Drag : Árran, lulesamisk museum, 2012
Bårjås är en populärvetenskaplig tidskrift utgiven av det lulesamiska centret Árran i Tysfjord, Norge. Tidskriften är utgiven sedan 1999 och den kommer med ett nummer per år. Årets Bårjås behandlar tre huvudteman; rennäring, hälsa och forskningsetik. Hälften av artiklarna är tryckta med parallell norsk/svensk och lulesamisk text.

Cramér, Tomas & Ryd, Lilian: Tusen år i Lappmarken – juridik, skatter, handel och storpolitik. - Skellefteå : Ord & visor, 2012
I boken ges för första gången en överblick över sju sekel av skriftlig dokumentation om samiska rättigheter och hur de bröts ner. Boken innehåller temakapitel, tidslinje som ger besked om när saker hände, förklaringar till juridiska begrepp samt lästips.

Gjelsvik, Magni Moksnes: John Savio - hans liv og kunst. - [Tiller] : NT-forl. , 2012
Ett rikt illustrerat porträtt av den norske samiske konstnären John Savio (1902-1938), hans liv och verk.

Kuoljok, Kajsa: Samiska växter i Laponia = Sáme sjatto Laponian = Sámi šattut Laponias. - Jokkmokk : Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, 2012
Här får du bland annat veta mer om nyttjande av örter, bär, skohö och fiskesjöar i världsarvet Laponia. Skriften är på svenska, lule- och nordsamiska och är tänkt att även kunna användas som undervisningsmaterial i åldersgruppen 10-12 år.

Lantto, Patrik: Lappväsendet - tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971. - Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2012
År 1885 utnämndes den första lappfogden i Sverige. Det var tänkt som en tillfällig åtgärd för att komma tillrätta med konflikter mellan bofasta och renskötare, men blev i själva verket det första steget mot bildandet av en ny myndighet, lappväsendet. Den fick ansvar för samefrågor och skulle existera ända fram till 1971. Patrik Lantto skildrar hur tillsättandet av de första lappfogdarna motiverades, liksom skälen till utvidgningen av myndigheten. Fokus ligger även på hur lapptjänstemännen agerade i olika frågor, hur renskötseln som näring beskrevs, hur samer som grupp betraktades och vilken roll renskötseln hade i denna föreställningsvärld. Lappväsendets funktion i statens samepolitik och myndighetens relation till samerörelsen undersöks också..

Ledman, Anna-Lill: Att representera och representeras - samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006 . - Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2012

I Anna-Lill Ledmans doktorsavhandling undersöker hon hur samiska kvinnor framställts i svensk och samisk press under perioden 1966-2006. Artiklar analyseras ur tidskriften Samefolket, samt ur ett omfattande svenskt pressmaterial som innehåller såväl tidskrifts- som tidningsartiklar från hela landet. I tillägg till detta har också ett antal av de kvinnor som förekommit i pressen intervjuats kring deras erfarenheter av att bli representerade i medierna.

[Man kan ta fram avhandlingen i full-text här: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:513356 ]

Ett steg till på vägen - resultat och reflexioner kring ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2008-2011 / redaktörer: Ewa Ljungdahl, Erik Norberg . - Östersund : Gaaltije, 2012
Dokumentationsprojektets syfte var att synliggöra sydsamernas historia. Bokens nio artiklar speglar projektets olika arbetsområden, t ex traditionell kunskap, kulturlämningar, samiska byggnader, terminologi och ortnamn.

Tonstad, Per Lars: Mari Boine - fly med meg! - Oslo : Kagge, 2012
Biografi om den kända samiska musikern Mari Boine. Hon har förnyat och moderniserat den samiska musiken genom att infoga element från både jazz, rock och folkmusik i den. Hon växte upp i ett strängt laestadianskt hem där jojken var bannlyst och de gamla berättelserna hade liten plats. I denna bok får vi läsa om hennes liv och karriär inom musiken.

Uthaug, Maren: Mens vi venter på solen. – Karasjok : Čálliidlágádus, 2012
Satirbok på norska om samer, samisk kultur och samiskt samhälle. Det här är den tredje boken av författaren, som även gjort teckningarna, och de finns även på nordsamiska och delvis på lulesamiska och sydsamiska.

Inga, Berit & Sunna, Ida: Traditionell ekologisk kunskap  : renskötarkvinnor om renen, landskapet och språket . - Jokkmokk : Ájtte 2013 .
Kvinnor med anknytning till eller verksamma inom renskötseln har intervjuats för att  dokumentera dessa kvinnors traditionella ekologiska kunskap om renen och om markanvändningen i deras hemområden.
Kuoljok, Apmut Ivar: Renskötarliv : storvilt och tjäderjakter. - Skellefteå : Ord&visor förlag, 2013
Här berättar Apmut Ivar Kuoljok om sitt liv som renskötare i Sirges sameby i Norrbotten. Om flyttningarna mellan de olika vistena, om livet i rajderna, om renslakt och inte minst om dramatiska jaktfärder där älg, fågel, björn, järv, varg och lo utgjorde bytet. Läsaren får en unik inblick i de renskötande samernas nomadiserande liv och även om hur förutsättningarna för renskötseln dramatiskt förändrats i modern tid.

Labba, Elsy & Ericzon, Karolina: Svïhtjeme- jïh laavlomestååkedimmieh = Labudim- ja lávllomståhkusa = Lávlunstohkosat = Sång- och rörelselekar på syd-, lule- och nordsamiska. - Jokkmokk : Elsy Labba ; Boden : Karolina Ericzon, 2012
Boken är ett pedagogiskt material som främst vänder sig till den som arbetar med barn i åldrarna 4-12 år. Materialet innehåller traditionella svenska sång- och rörelselekar som bearbetats för att passa in i ett samiskt kulturellt sammanhang. I texthäftet finns sångtexter, lekbeskrivningar samt noter med enkla ackord. En DVD medföljer, där alla lekarna finns filmade och alla sångerna är insjungna på de olika språkvarieteterna.
Långa perspektiv : samisk forskning och traditionell kunskap /  Peter Sköld och Krister Stoor (red.) . - Umeå : Umeå universitet, 2012
14 artiklar om den traditionella samiska kunskapen ur en mängd synvinklar.

Skum, Marja-Kristin: Språkbyte inom renskötseln = Giellamolsun sámi boazodoalus. – Karasjok : Čálliidlágádus, 2013
I boken ger författaren exempel från renskötseln i Sverige för att visa hur de samiska språkkunskaperna har ändrat sig och hur detta har påverkat människorna. Svensk och nordsamisk text.

Svonni, Mikael: Davvisámegiela-ruotagiela, ruotagiela-davvisámegiela sátnegirji = Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok. - Karasjok : CálliidLágádus , cop. 2013
Den första stora nordsamisk-svenska/svensk-nordsamiska ordboken. Boken innehåller mer än 15 000 samiska ord, både traditionella och nya.

Vid foten av fjället : forskning om samernas historia och samhälle /  Peter Sköld (red.) . - Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2012
Artiklarna i boken berör två tematiska områden som är mycket angelägna för det samiska samhället, det handlar om rättigheter och kunskapsöverföring. Fem artiklar redovisar forskning om samiska rättigheter, samisk television och hur samiska frågor tas upp i skolan.


BIRGITTA EDEBORG

Intressant


Patrik Lantto skildrar i boken Lappväsendet hur tillsättandet av de första lappfogdarna motiverades, liksom skälen till utvidgningen av myndigheten. Fokus ligger även på hur lapptjänstemännen agerade i olika frågor, hur renskötseln som näring beskrevs, hur samer som grupp betraktades och vilken roll renskötseln hade i denna föreställningsvärld. Lappväsendets funktion i statens samepolitik och myndighetens relation till samerörelsen undersöks också.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?