2010-05-02

Att ta tillvara samebyns resurser

Vi har attraktiva miljöer, fiskevatten och jaktmarker. Hur kan vi utifrån dessa resurser skapa förutsättningar att leva kvar i samebyn? Det har man funderat över i tre samebyar i Frostviken, Jämtland. För att utröna förutsättningarna pågår just nu ett projekt på Gaaltije, sydsamiskt centrum i Östersund.
Samebyarna i Frostviken – Voernese, Ohredahke, Raedtievaerie – är till ytan inga stora samebyar även i jämförelse med andra samebyar i Jämtlands län. Inom samebyarnas marker finns utvecklingsbara resurser i form av attraktiva miljöer och här finns ock­så jaktmarker och fiskevatten. Frågan är hur samebyarna kan tillvara de möjligheter som området erbjuder och utveckla ett näringsliv grundat på dessa resurser.

- För att utveckla området och den samiska näringsverksamheten har vi bildat utvecklingsbolaget Guessie, berättar Ingwar Åhrén, projektledare för projektet ”Frostviken – samebyarnas utveckling och lokal förvaltning”. Avsikten är att skapa ökade möjligheter till sysselsättning och nya inkomstmöjligheter för samebyarnas medlemmar, men också för andra närboende.

I grunden finns en vision om ett levande sydsamiskt samhälle. Den som vill verka och bo här skall ges möjligheter till ett aktivt liv med tillgång till samisk kultur, språk, historia och värderingar. Förutom att jakten och fisket i sig är en ekonomisk intressant tillgång tillför den samiska natur- och kulturmiljön ytterligare en dimension, som ger ett mervärde.

I ett första steg har man inom projektet tagit fram en modell för turistanläggning som bygger på samisk historia och kultur samt byggnadstraditioner. Tanken är att en stegvis utveckling ger kunskaper och erfarenheter som i sin tur ger ett socialt och ekonomiskt uthålligt resultat.

Projektet, som pågått i snart ett och ett halvt år, koncentrerar sig på två större frågeställningar, dels hur man ska kunna finna former för en lokal förvaltning och dels hitta ett verktyg för samebyarna för att kunna utveckla området.
-De båda frågeområdena är så pass stora att de gott skulle kunna vara två separata projekt, säger Ingwar Åhrén. Men vi valde att jobba på det här sättet för det finns ett starkt samband dem emellan.

Vad gäller frågan om lokal förvaltning har tiden inte räckt till för att komma så långt som jag hade önskat. Men ett första steg till lokal förvaltning kan, som vi ser det nu, gälla förvaltningen av fiskevattnen inom samebyn.

­- Och vi kan
, genom att vi har gått bakåt i historien, visa att lokal förvaltning funnits på den tiden när endast samer bebodde området, säger Ingwar Åhrén. Vi har funnit att personer som idag bor inom samebyarna har en förankring så långt tillbaka som tionde generation.

Därmed är vi i tid ned mot 1630-40 talet, den tid när Jämtland överfördes till Sverige. Vad detta visar på är att samerna varit bofasta och inte ett ”kringflackande” folk som det sagts. Varför har då inte vi samer i likhet med andra medborgare, förvärvat äganderätt till våra marker, det är en fråga som vi ställer oss.

Sunna Kuoljok

Intressant

Projektet ”Frostviken – samebyarnas utveckling och lokal förvaltning”. startade 1 januari 2009 och pågår till 30 juni 2010 och finansieras av Sametinget, Länsstyrelsen och Strömsunds kommun.

Projektets syfte är att finna former för lokal förvaltning och inflytande över marken för att främja en samisk näringsutveckling samt uppbyggnad av ett samiskt ”utvecklingsbolag” i vilken samebyarna i Frostviken ingår.

Samebyarna i Frostviken, Jämtland, heter Voernese, Ohredahke, Raedtievaerie

Gaaltije sydsamiskt centrum ligger i Östersund. Gaaltije vill öka kunskapen om sydsamisk kultur för att stärka det samiska samhället och för att öka förståelsen för samisk kultur- och näringslivsutveckling.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?