Bror Saitton har varit samiskt representant i delegationen, utsedd av Sametinget.
Bror Saitton, en av de samiska representanterna i delegationen, utsedd av svenska Sametinget. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2009-02-26

Eniga om gränslöst renbete

Efter tre år utan enighet och utan en giltig konvention om gränsöverskridande renbete är nu de svenska och norska förhandlarna klara med sin uppgift. En enig delegation har lämnat över förslag till regeringarna i Sverige och Norge hur renskötseln mellan länderna ska regleras.
När giltighetstiden för den senaste renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge var över efter 30 år tillsatte regeringarna en gemensam förhandlingsgrupp kallad renbeteskommissionen.  Från svenskt renskötarhåll var man inriktad på få tillbaka stora delar av renbetesområden som gått förlorade med 1972 års gränsöverenskommelse.

Kommissionen började sitt arbete 1997 och fyra år senare var lämnades det första förslaget till regeringarna i Sverige och Norge. Förhandlingarna mellan länderna inleddes 2003 och två senare var man överens om att man inte var överens. Sverige vägrade skriva på och hävdade att den svenska renskötseln återigen var förlorare.

Sedan våren 2005 har den gränslösa renskötseln mellan Sverige och Norge varit i ett rättsligt ingemansland.  På norsk sida agerade man snabbt och drev igenom en inhemsk lag som i stort överensstämde med det som stadgades i renbeteskonventionen från 1972.  På svensk sida valde man att hävda den så kallade Lappecodicillen från 1751 som rättesnöre för det gränslösa renbetet. Lappecodicillen är ett bihang, eller bilaga, till den första riksgränsen mellan Sverige och Norge där det sägs att samernas rätt till renbete i stort sett inte ska påverkas av gränsdragningen.

Den nya delegationen som tillsattes efter sammanbrottet lägger nu fram ett enigt förslag till ny renbeteskonvention.  Det gränslösa renbetet regleras med en konvention som innehåller sju kapitel med 34 artiklar. Till konventionen finns bland annat ett så kallat områdesprotokoll som i detalj beskriver vilka områden som får användas för renbete, 24 områden i Norge för svenskt renbete och 16 områden i Sverige för norskt renbete. Dessutom finns två gemensamma områden vid riksgränsen. Två nya myndigheter ska övervaka konventionen, enligt förslaget, nämligen en förvaltningsmyndighet, Svensk-norska renbetesnämnden, och ett överprövningsorgan, Svensk-norska överprövningsnämnden, båda med ett starkt samiskt inflytande.

I jämförelse med den tidigare konventionen så ger det nya förslaget en möjlighet för samebyar i Sverige och deras motsvarighet i Norge att träffa lokala samarbetsavtal hur betesresurserna ska användas för att på bästa sätt gagna rennäringen i området.  Det innebär att renägare på svensk och norsk sida i princip kan ha en gemensam renskötsel där årstidsbeten nyttjas på bästa sätt. 

I konventionsförslaget artikel 8 framgår det tydligt att de gränsdragningar som görs i områdesprotokollet inte på något sätt, från staternas sida, är en gränsdragning för samernas sedvanerätt.  Den skrivningen innebär att om någon sameby i Sverige eller renbetesdistrikt i Norge anser att de har sedvanerätt till andra områden så har de all rätt att pröva det genom att väcka en domstolstalan och driva frågan rättsligt.

Konventionen träder i kraft när den har ratificerats av de båda länderna, vilket först förutsätter ställningstagande av Sveriges riksdag och Norges storting. Konventionen ska gälla i 30 år, med förlängning i tioårsperioder om den inte sägs upp.

Intressant

I den svensk-norska förhandlingsdelegationen har det ingått fyra samiska ledamöter utsedda av de samiska rennäringsorganisationer och Sametingen i Sverige och Norge.

De samiska ledamöterna från svensk sida har varit Per Gustav Idivuoma, utsedd av Samernas Riksförbund och Bror Saitton, utsedd av Sametinget.

Förslager till renbeteskonvention möts av kritiska röster från samiskt håll. Inte minst från de samebyar som drabbast mest av tidigare överenskommelser.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?